תועדומ חול
ודקובא םושיי
יעוצקמ עדימ
םילדגמ םורופ
עדימ יפד
םילוקוטורפ
רשק תריצי