40 -ל ךייש "תונרג ודקובא" דיגאת
תורשע המכ דוע תרשמו תונרג יקשמ
.זכרמה רוזאב םייטרפ םילדגמ
הכרדה יתוריש םילגדמל קפסמ דיגאתה
.םייעוצקמ הזיראו

וניהש ,"תונרג ודקובא" לש הזיראה תיב
טלוק ,ץראב םיללכושמהמו םילודגהמ
םילדגמה םיעטמ םנוד 14,000 לש תרצות
זוראל לגוסמו םייפורטבוס םילודיג
.םויב ירפ ןוט 200 -כ
לובימ שילשכ זרוא "תונרג ודקובא"
לפטמ ןכ ומכ לארשי תנידמב ודקובאה
.וגנמ ןוט 1000 -כב הזיראה תיב
האיבה תיתואירבו תיגולוקא תועדומ
.ינגרוא ירפ עטמ חותיפל תונורחאה םינשב
לארשיב רצוימה יגולויבה ודקובאהמ 60%
אוציל דעוימו "תונרג ודקובא"ב זראנ
.דועו תפרצ ,ץיווש ,הירטסוא ,הינמרגל

04-6321412 רדלא יתור "םיטרפו רשקל
04-6321412
04-6321434
avocado@granot.co.il