:םייפרוחה רבה יבשע תרבדה תנוע הליחתמ םימשגה תארקל
300,םינושארה םימשגה רחאל ,תתל ץלמומ - 3 ליג דע - םיריעצ םיעטמב .א
.(ססורמ םנודל תויומכה) ןיזמיס ק"מס + 100 ןקילג וא לוג ק"מס
_125 לוג ק"מס 150 לש תבורעת םע רובעל ץלמומ רואל םיחותפ םיחטשב .ב
תונכומ תובורעתב דובעל ןתינ סוסירה םא .ססורמ םנודל - ןורויד ק"מס
ןונימב םהינש .(סולפ לוזמיס) לוזדיו וא (יסקלג) פוא-נואר תוללוכה
.ססורמ םנודל ק"מס 500 לש
לפטל תנמ לע .הצצה יענומ םשייל ךרוצ ןיא םילצומו םירגובמ םיעטמב .ג
.םיכירדמב ץעווהל יאדכ - םייתנש -בר תמייק היבשעב
הרקמב .הצצה תעינמל הנשל דבלב דחא סוסירב (ןוכנ קשממב) קפתסהל ןתינ
תעינמל ססרלו- (עגמ ילטוק ידי-לע) יקנ חטש לע רומשל ךרוצ שי הז
םיצעה ספב תימיכ ריבדהל םיצילממ ונא ,הרקמ לכב .ראורבפ תיצחמב הצצה
'וכו קוסיר ,חוסיכ) ינכמ לופיטל חוורמה זכרמ תא ריאשהלו ,דבלב