(וטנ/וטורב) יתפוקת ריחמת תתליאש
:ןז
:ךיראת דע :ךיראתמ
תופוקת טורפ םיניינמ טורפ
ורוי רלוד ח"ש :עבטמ