לאכימ ןגעמ :ץוביק
1997/98 :הנוע
תוינובשח זוכיר
םולשתל הרתימ"עמ בויחתואצוה בויחירפ ךרעתינובשחךיראתהפוקת
50414.06 3067.19 18042.31 71523.56 1020/10/1997 1 הפוקתל תוערפמ
33364.23 2095.98 12329.32 47789.53 3226/10/1997 2 הפוקתל תוערפמ
16167.20 1604.45 9437.94 27209.59 5931/10/1997 3 הפוקתל תוערפמ
29014.04 3042.75 17898.52 49955.31 9731/10/1997 4 הפוקתל תוערפמ
40507.80 4562.28 26836.96 71907.04 14231/10/1997 5 הפוקתל תוערפמ