ודקובא תיצקילפאל םיעצומ םיבוציע
תכרעמל הסינכ
תיתפוקת ריחמ תתליאש
תונובשח זוכיר הלבט
תואצות תלבט